ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR PENTRU MINORI

ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR PENTRU MINORI.

CONDIŢII DE ELIBERARE

Minorilor cetăţeni români care nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a exercitării dreptului la libera circulaţie în strainătate li se eliberează paşapoarte simple temporare în următoarele condiţii:

  1. a) în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea:

– ambilor părinţi;

– părintelui supravieţuitor;

– părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;

– părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă ori în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 sau în temeiul ordonanţei preşedinţiale care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului;

– părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

– reprezentantului legal;

– persoanei împuternicite printr-o procură specială de persoanele sus-menționate;

– părintelui împuternicit de celălalt părinte printr-o procură specială ori care are acordul scris al celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului.

 

  1. b) în cazul minorului care a împlinit vârsta de 14 ani, la cererea acestuia, cu acordul

– ambilor părinţi;

– părintelui supravieţuitor;

– părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă;

– părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă sau rămase definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori în temeiul unei ordonanţe preşedinţiale, care cuprinde în mod expres faptul că părintele are dreptul de a-şi da singur acordul pentru eliberarea paşaportului;

– părintelui în favoarea căruia s-a pronunţat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori o ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

– reprezentantului legal al minorului.

– unui părinte, în situația în care minorul urmează să se deplaseze în străinătate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi nu există timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt părinte.

Minorului căsătorit în condiţiile legii i se eliberează, la cererea acestuia, paşaport simplu temporar fără a fi necesar acordul părinţilor sau al reprezentantului legal.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE NU AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI.

certificatul de naştere al minorului, în original;

document/documente de identitate al părintelui/ale parinţilor, al reprezentantului legal sau, după caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;

paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există;

2 fotografii color identice ale minorului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm, pentru situaţiile în care acesta nu este prezent la depunerea cererii.

 

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ELIBERAREA PAŞAPORTULUI SIMPLU TEMPORAR ÎN CAZUL MINORILOR CU DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA, CARE AU ÎMPLINIT VÂRSTA DE 14 ANI:

cartea de identitate sau, după caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original;

certificatul de naştere al minorului, în original;

declaraţii privind acordul de eliberare a paşaportului simplu electronic, date, după caz, de ambii părinţi/un singur părinte/părintele supraviețuitor/reprezentantul legal, în original (pentru minorii căsătoriţi în condiţiile legii, nu sunt necesare aceste declaraţii);

certificat de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original;

documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;

paşaportul anterior al minorului, dacă acesta există.

NOTĂ: – documentele se depun personal de către minor, prezenţa acestuia la ghişeu fiind obligatorie.

 

 

 

În situaţia în care cererea pentru eliberarea paşaportului simplu temporar este formulată de un singur părinte/reprezentant legal/persoana împuternicită, aceasta trebuie însoţită, după caz, şi de:

– procură specială prin care un părinte împuternicește celălalt părinte sau declaraţia privind acordul celuilalt părinte, în original;

– procură specială, pentru cererile formulate de persoana împuternicită, în original;

– hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului, rămasă definitivă şi irevocabilă, ori hotărârea judecătorească în temeiul căreia părintele exercită singur autoritatea părintească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013, ori ordonanţa preşedinţială care cuprinde în mod expres faptul că părintele/reprezentantul legal în favoarea căruia s-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti are dreptul de a solicita eliberarea paşaportului;

– hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru procesele începute cu data de 15 februarie 2013 ori ordonanţă preşedinţială, prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte pentru eliberarea paşaportului;

– actul de desemnare a reprezentantului legal;

– act de deces al părintelui.

 

NOTĂ:

– Pentru eliberarea paşaportului simplu temporar nu se preiau impresiunile digitale.

– declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor se formulează în faţa funcţionarului care primeşte cererea, caz în care este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale părinţilor, al unuia dintre părinţi, al reprezentantului legal, aflate în termen de valabilitate, în original;

– declaraţiile privind acordul de eliberare a paşaportului, precum şi procura specială, dacă au fost încheiate la autorităţile străine competente, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

documentele eliberate de autoritaţile statelor semnatare ale Convenţiei adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, se apostilează;

documentele eliberate de autoritaţile statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă judiciară sunt scutite de supralegalizare, apostilare sau de orice altă formalitate, potrivit prevederilor cuprinse în tratatele respective;

documentele care nu se încadrează în categoriile prevăzute mai sus se supralegalizează în condiţiile prevăzute la art. 1.093 din Codul de procedură civilă.

declaraţia şi procura specială, încheiate la autorităţile străine competente, precum şi hotărârea pronunţată în străinătate care îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru recunoaştere şi punere în executare și cuprinde ştampila instanţei, în original, trebuie să fie însoţite de o traducere legalizată;

declaraţia și procura specială pot fi folosite pentru eliberarea unui singur pașaport, pentru un minor.

Autor: Gabriela Suzanne Tanase – Sef Birou la Biroul Notarial Londra Mihail Florin Gavrila.

http://www.notary21.co.uk

romani in uk

Biroul Notarial Londra
Mihail Florin Gavrila
07853 430310
Procuri / Declaratii / Contracte
www.notary21.co.uk

X